Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr EHD/27 9 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie spotkania obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Kursy Z Zarządzania Projektami
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: ciechanowski oraz m. Poznań

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., Rypińskie Zakłady Okrętowe Sp. z o.o., Elektrownia Skawina S.A., PS-Technika, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „CERTO” S.C., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” , BUFU DAMO , EGO S.A., INEA S.A., Ośrodek Przetwarzania Informacji, SEEN Technologie , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, CD S.A., PROGRA Jolanta Herburtowska, „BRAMAR” M. Raczyński, R. Raczyński Spółka jawna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.